Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Wieliczki zaprasza do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy:

  • zamieszkują miejscowość w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz
  • są członkami rodziny / krewnymi w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości popegeerowskiej oraz
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie wniosku oraz oświadczenia przez rodzica / opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (do pobrania w załączeniu). Złożone dokumenty będą podstawą do aplikowania przez Gminę Wieliczki o Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Termin składania dokumentów upływa 29 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach.

Więcej o programie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Załączniki:

Oświadczenie dla rodzica

Wniosek dla rodzica

 

Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia

Wniosek dla ucznia

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych