Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 87 739 18 73 lub elektronicznie pod adresem zarzad@powiat.olecko.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dzień Godzina działania

punktu

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Podmiot

udzielający

porad

Nieodpłatna

pomoc prawna,

mediacja

Numer

telefonu

Poniedziałek 8:30 – 12:30 Joanna

Wrześniewska

radca prawny Nieodpłatna

pomoc prawna,

mediacja

87 739 18 73
Wtorek 9:00 – 13:00 Monika Column 4 Value 2 Nieodpłatna

pomoc prawna

87 739 18 73
Środa 11:30 – 15:30 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Nieodpłatna

pomoc prawna

87 739 18 73
Czwartek 8:00 – 12:00 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Nieodpłatna

pomoc prawna

87 739 18 73
Piątek 8:30 – 12:30 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Nieodpłatna

pomoc prawna

87 739 18 73

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu 87 739 18 73, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informację pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc.