W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Wieliczki uprzejmie informuje,
że od dnia 26 lutego do dnia 26 marca 2024 roku w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

– mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wieliczki,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– adres do korespondencji;

– informacje o wykształceniu;

Proszę o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wójt Gminy powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

W związku powyższym poszukujemy osób chętnych do pozostania rzeczoznawcą na terenie naszej gminy. Aby zostać rzeczoznawcą należy spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, m.in.:

– posiadać wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

– ukończyć studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

– posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyć zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

– mieć miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wieliczki.

Zainteresowani powinni złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Wieliczkach przy ul. Lipowej 53.

Wójt Gminy Wieliczki

/-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

 

Wniosek

Oświadczenie o stażu