Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności publicznego i o wolontariacie w roku 2024, zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu:

1) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu
2) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
3) działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających
4) poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
6) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
7) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
8) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
9) pomoc społeczna
10) przeciwdziałanie przemocy domowej
11) rozwój turystyki
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości
13) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Więcej informacji:
https://bip.warmia.mazury.pl/3053/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarza.html

Z poważaniem

Marta Pijanowska
Starszy inspektor
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
BIURO REGIONALNE W EŁKU
ul. Kajki 10
19-300 Ełk

T: +48 876216532
E:m.pijanowska@warmia.mazury.pl