Wójt Gminy Wieliczki ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego położonego w obrębie wsi Cimochy,  Gm. Wieliczki:

 

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 92,27 m2 wraz z udziałem wynoszącym 9227/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy, Gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.

Cena wywoławcza – 62.650,00 zł

Wadium – 6 200,00 zł – należy wnieść do dnia 25.05.2022r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wieliczki

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2022r. o godz. 915 w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach  ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy: www.wieliczki.pl; www.wieliczki.bipgmina.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (87) 621-90-60, 621-90-64, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.