Weź udział w opracowaniu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gminy Wieliczki

 

W  2022 roku Gmina Wieliczki przystępuje do opracowania „ Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Wieliczki”. Głównym celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień społeczności lokalnej Gminy Wieliczki. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawiska, a także klasyfikacji postaw dorosłych i młodzieży wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktycznych w sferze promocji zdrowia
i przeciwdziałania alkoholizmowi,  narkomanii  i uzależnień behawioralnych. Diagnoza zostanie przeprowadzona w formie anonimowej ankiety skierowanej do osób dorosłych, sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Wieliczki i uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieliczki zwraca się z prośbą do mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie ankiety, która dostępna jest w Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach – pokój nr 31. Wypełnioną ankietę należy zwrócić do Urzędu Gminy  w Wieliczkach w terminie do 04 kwietnia 2022 r. – pokój nr 13.

Treść ankiety do pobrania znajduje się poniżej.

Ankieta