OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)

WÓJT GMINY WIELICZKI

o g ł a s z a, że dnia 27 grudnia 2021 roku o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach przy ul. Lipowej 53, 19-404 Wieliczki odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Wieliczki położonej w miejscowości Wieliczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. 421/8 o pow. 0,4434 ha objętych księgą wieczystą Nr KW OL1C/00034438/7.

 

                 Cena wywoławcza  –  28.690,00 zł.

 

                     Wadium w wysokości  –  2.900,00 zł.

 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług       (Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm.) zbycie nieruchomości w niniejszym przetargu jest zwolnione od podatku VAT.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00034438/7.

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 22 grudnia 2021 roku nastąpiło uznanie konta Gminy Wieliczki.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów czynności notarialnych i opłat sądowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

 

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów czynności notarialnych i opłat sądowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a  w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy przedłożyć zgodę małżonka na nabycie nieruchomości

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-74 .

 

 

Wieliczki, dnia 19 listopada 2021r.