Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 28 września 2018r.  w sprawie przeznaczenia udziału w nieruchomości do zbycia – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

 

Lp. Nr geod. Pow. m2 Położenie Opis nieruchomości Cena w zł Koszt dokumentacji w zł Uwagi
1. 438/3 1195 Cimochy Udział w wysokości 182953/270072                           w nieruchomość gruntowej

niezabudowanej.

3 500,00

 

320,00 KW OL1C/00022246/7

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie do 15 listopada 2018r.

 

Wieliczki, dnia 27 września 2018r.