OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELICZKI o wyłożeniu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELICZKI

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELICZKI

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn.zm.) i Uchwały  Nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 16 lutego 2018r. oraz art.39 ust.1, art.50, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) w związku  z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELICZKI oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w dniach od 7 października 2019r.   do 08 listopada 2019r.                w siedzibie Urzędu Gminy Wieliczki w godzinach od 800 do 1500.

Wymienione wyżej dokumenty będą opublikowane również na stronie internetowej Gminy Wieliczki  ug.wieliczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: wieliczki.bipgmina.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie STUDIUM rozwiązaniami, odbędzie się w dniu                        11 października 2019r.  o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Wieliczki 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu STUDIUM.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art.54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Wieliczki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2019r.  w formie pisemnej na adres: 19 – 404 Wieliczki, ul. Lipowa 53 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie określonej w art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu                                     i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres: sekretariat@wieliczki.pl.