ZMIANA GODZIN: Nieodpłatna pomoc prawna

ZMIANA GODZIN: Nieodpłatna pomoc prawna

UWAGA: NASTAPIŁA ZMIANA GODZI ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ P[OMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY WIELICZKI.

Na terenie Gminy Wieliczki świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla uprawnionych osób.

Pomoc świadczona jest przez radców prawnych z Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna.

Miejsce świadczenia pomocy: Urząd Gminy w Wieliczkach, we wtorki, w godz. 730–1130

 

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, (osoba uprawniona):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub;
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub;
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016r. poz. 1255 oraz z 2017r. poz. 456 i 1386), lub;
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz.60), lub;
 • która nie ukończyła 26 lat, lub;
 • która ukończyła 65 lat, lub;
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
 • która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawiona, która:

 • przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • przedłoży dokument potwierdzający ciążę.
 • złoży oświadczenie, że z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-6.

Jakie należy złożyć oświadczenie

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej.

Osoba uprawiona wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest stanie przedstawić w/w dokumentów (pkt 1-6).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.