OLIMPIADA ZŁOTEGO WIEKU
SPORTOWE ZMAGANIA SENIORÓW

I. Cel
Celem zawodów jest
– popularyzacja czynnego wypoczynku wśród seniorek i seniorów
– propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych
II. Organizator
MOSiR Olecko
III. Termin i miejsce zawodów
Data: 10.04.2024 r., godz.: 10:00, miejsce: Hala Lega MOSiR Olecko
IV. Zasady rozgrywania zawodów
W zawodach biorą udział drużyny 6-osobowe. Zawody odbędą się w 6 konkurencjach + quiz
sportowy:
1) Zawodnik kozłuje piłką do koszykówki z punktu a do punktu b (jedną ręką,
3 zawodników).
2) Slalom pomiędzy pachołkami z kijem do unihokeja i piłką ręczną (3 zawodników)
3) Strzał do bramki z odległości (3 strzały – 3 zawodników)
4) Slalom pomiędzy tyczkami niosąc piłeczkę tenisową na rakiecie tenisowej
(3 zawodników)
5) Rzut piłką lekarską 3 kg – technika dolna na odległość (3 zawodników – suma
odległości)
6) Rzut woreczkiem do celu hula hop (3 odległości każda inaczej punktowana;
I -1 punkt, II – 2 punkty, III – 3 punkty; 3 rzuty – 3 osoby)
7) Quiz – pytania od 1 do 30. Każda drużyna podaje numer pytania – prowadzący
odczytuje. Prawidłowa odpowiedź – 5 punktów, zła odpowiedź – 0 punktów
V. Uczestnicy
W zawodach mogą brać udział seniorzy 65 +.
VI. Termin i forma zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie – tel. 87 520 20 48 w recepcji hali Lega
do dnia 05.04.2024 r. (środa). Przy zapisach należy podać nazwę drużyny.
VII. Punktacja
1) W zależności od ilości drużyn będą przyznawane punkty
2) O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych przez seniorki i seniorów.

3) Jeżeli w danej konkurencji zgłosi się jedna drużyna to otrzymuje max punktów.
VIII. Nagrody
Nagrodami dla najlepszych drużyn I-III będą puchary/statuetki, pozostałe drużyny
otrzymają dyplomy pamiątkowe.
IX. Postanowienia końcowe
1) Uczestnicy zobowiązują się do posiadania obuwia sportowego i aktualnego
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NNW)
2) Protesty dotyczące zawodów mogę być wnoszone tylko w formie pisemnej przed
zakończeniem zawodów.
3) Przystępując do zawodów uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i filmach.
4) Organizatorzy nie odpowiadają za zgubione rzeczy.
5) Organizator nie ponosi winy za wypadki powstałe z winy zawodników.
6) Organizatorzy mają prawo do zmiany i interpretacji powyższego regulaminu