Konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6 Edycja 2024 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

 

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”
ogłasza konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6 Edycja 2024
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Głównym celem Programu  jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych województwa warmińsko – mazurskiego w życie publiczne poprzez systemowe wsparcie aktywności i rozwoju kompetencji społecznych poprzez działalność animacyjno –  doradczą ośrodków animacyjno – doradczych, wsparcie 249 nowych inicjatyw zabezpieczających potrzeby społeczne o charakterze lokalnym i służących rozwojowi i poprawie samoorganizacji społecznej w latach 2024 – 2026

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 3.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:
–        posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
–        zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
–        wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
–        mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
–        przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
–        będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
–        będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Adresaci konkursu:
a)         Młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 50 tys. zł
b)         Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.11.2024 r. ale nie dłużej niż 6 miesięcy.

Wnioski o dotację będzie można składać od 26 lutego 2024 do 26 marca 2024 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie http://www.warmiamazurylokalnie.eu

Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełna treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno – Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na ww.stronie internetowej.