OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Niedźwiedzkie, gm. Wieliczki

– działka oznaczona nr geod. 151 o pow. 0,2100 ha

Cena wywoławcza – 20 050,00 zł

Wadium – 2050,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00040309/9

Przetarg ogranicza się dla właścicieli budynków położonych na działce oznaczonej nr geod. 151 w obrębie Niedźwiedzkie, Gmina Wieliczki.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się 10 października 2023r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 05 października 2023r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które spełnią następujące warunki:
1) wniosą w gotówce wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach  w wyznaczonym terminie

2) złożą do dnia 05.10.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wieliczkach:

– dokument potwierdzający prawo własności budynków położonych na działce oznaczonej nr geod. 151, obręb Niedźwiedzkie, Gmina Wieliczki

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach w dniu 06 października 2023r.

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczystoksięgowych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości         w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Koszt okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (pokój nr 7) lub telefonicznie (0-87) 621-90-60 lub 621-90-64.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niedźwiedzkie, stronie internetowej Urzędu – www.wieliczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – wieliczki.bipgmina.pl

 

Wieliczki, dnia 04 września 2023r.

ogłoszenie o przetargu