Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Gmina Wieliczki ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Wpis do gminnej ewidencji dokonywany jest na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości bądź osoba użytkująca nieruchomość z terenu gminy Wieliczki, na której znajdują się zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do w/w ewidencji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Wieliczki poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Właściciele nieruchomości którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku powinni niezwłocznie zawrzeć umowy z odpowiednim przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy w Wieliczkach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wieliczkach. Zgłoszenia wraz z kopią umowy i potwierdzeniem wywozu nieczystości ciekłych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023 r. w budynku tut. Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki.

Informuje się również, że w terminie od 1 października 2023 r. rozpoczną się kontrole w powyższym zakresie.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzenie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczki.

Wójt Gminy Wieliczki
Jarosław Wiesław Kuczyński

 

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego