Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy

GMINA WIELICZKI OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE: 5 334,00 zł

Dnia 26 marca 2021 r. podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.114.2021 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Wieliczki, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 w łącznej kwocie 16 162,00 zł.