O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 17 grudnia 2021r.

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021r.  poz. 741 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Gminy Wieliczki

Uchwały XXX/174/2021 z dnia 25 października 2021r.

w sprawie przystąpienia do  sporządzenia

zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

GMINY WIELICZKI

przyjętego

Uchwałą Nr XV/94/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 lutego 2020r.

 

Zmianę Studium”  sporządza się  w celu ujawnienia w przedmiotowym dokumencie udokumentowanego złoża piasku Niedźwiedzkie IV,  zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2021r poz. 1420).

 

„Zmiana Studium” obejmuje obszar w granicach określonych w załączniku graficznym do Uchwały XXX/174/2021 RG Wieliczki z dnia 25 października 2021r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski w zakresie objętym „Zmianą Studium”.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wieliczki w 19 – 404 Wieliczki, ul. Lipowa 53 lub przy użyciu komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@wieliczki.pl

 

terminie do dnia 17 stycznia 2022r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę instytucji oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy na mapie ewidencyjnej.

 

                                                                                                         z up. Wójta

/-/  mgr inż. Ewelina Kłopotowska

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E    WÓJTA GMINY WIELICZKI

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021r.  poz. 741 z późn.zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieliczki Uchwały XXX/174/2021 z dnia 25 października 2021r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY WIELICZKI

przyjętego Uchwałą Nr XV/94/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 lutego 2020r.

„Zmianę Studium”  sporządza się  w celu ujawnienia w przedmiotowym dokumencie udokumentowanego złoża piasku Niedźwiedzkie IV,  zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2021r poz. 1420). „Zmiana Studium” obejmuje obszar w granicach określonych w załączniku graficznym do Uchwały XXX/174/2021 RG Wieliczki z dnia 25 października 2021r. Zainteresowani mogą składać wnioski w zakresie objętym „Zmianą Studium”.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wieliczki w 19 – 404 Wieliczki, ul. Lipowa 53 lub przy użyciu komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@wieliczki.pl

w terminie do dnia 17 stycznia 2022r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę instytucji oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy na mapie ewidencyjnej.

 

 

                                                                                                      z up. Wójta

/-/  mgr inż. Ewelina Kłopotowska

ZASTĘPCA WÓJTA