Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminy Wieliczki

Gmina Wieliczki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Gminy Wieliczki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, (Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, (Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, (Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków, (Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów, (Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. (Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Paweł Ostrowski.
 • E-mail: asi@wieliczki.pl
 • Telefon: 87 6219060

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wieliczki
 • Adres: ul. Lipowa 53
  19-404 Wieliczki
 • E-mail: sekretariat@wieliczki.pl
 • Telefon: 87 621 90 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

NIE
Dostosowanie korytarzy

NIE
Dostosowanie schodów

NIE
Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy
Dostępność platform

NIE
Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych
Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Udogodnienia

 • możliwość powiększenia wielkości czcionek na stronie
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych