Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia

Informacja o realizacji projektu

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VI)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu 1.954.924,84 zł, z czego:

 • dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 1.661.686,11 zł
 • dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 293.238,73 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia
w powiecie oleckim.

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne.

 

W/w wsparcie udzielane będzie w sposób i na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt adresowany jest do min. 176 osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 1. a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
 2. b) kobiety,
 3. c) osoby z niepełnosprawnościami,
 4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
 5. e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 włącznie, czyli osoby z wykształceniem podstawowym/niepełnym podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (do poziomu szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu oleckiego w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.1, 11.2, 11.3 wraz z Poddziałaniami).

 

Planowane efekty – projekt zakłada uzyskanie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 • minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo należą do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 44,3%,

 

Terminy rekrutacji uczestników oraz terminy składania wniosków przez podmioty zainteresowane:

Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia prowadzona będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  

W trakcie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym otwartości na udział osób z niepełnosprawnościami.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w oferowanych formach wsparcia, spełniające kryteria udziału w projekcie, powinny kontaktować się ze swoimi doradcami klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku (pokoje numer 9 i 10).

Formy wsparcie przewidziane do realizacji w ramach projetu:

 1. Staże zawodowe i prace interwencyjne

 

Pracodawcy/przedsiębiorcy składają wnioski o organizację stażu/prac interwencyjnych
w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków publikowane na stronie http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Termin naboru wniosków podany zostanie w trakcie realizacji projektu.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tych form wsparcia można uzyskać w pokoju nr 4 (parter budynku, drugie wejście) oraz pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 239 (staże zawodowe) i 87 520 30 78 wew. 237 (prace interwencyjne).

Dobór osób bezrobotnych do uczestnictwa w w/w formach wsparcia odbywać się będzie na bieżąco, po rozpatrzeniu wniosków pracodawców/przedsiębiorców.

 

 1. Szkolenia zawodowe

 

Osoby bezrobotne składają wniosek o skierowanie na szkolenie w odpowiedzi na ogłoszenie
o naborze wniosków publikowane na stronie http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olecku.

Termin naboru wniosków podany zostanie w trakcie realizacji projektu.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 242 (pokój nr 2).

 

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Osoby bezrobotne składają wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków publikowane na stronie http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Termin naboru wniosków podany zostanie w trakcie realizacji projektu.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 234 (pokój nr 3).