Wieliczki, 08 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Wieliczki ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A200/02, GBM

Wójt Gminy Wieliczki zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR A200/GBM

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Wieliczki z siedzibą przy ul. Lipowej 53, 19-404 Wieliczki

Tel. 87 621 00 60 fax: 87 521 42 77

e-mail.: sakretariat@wieliczki.pl

 1. Przedmiot sprzedaży:

Marka i typ samochodu – STAR A200/02, GBM 2.5/8

Rok produkcji – 1986
Stan licznika-  10056 km
Paliwo – olej napędowy
Numer VIN – 53180

Dane uzupełniające:
Samochód sprawny.
Nie posiada ważnego przeglądu technicznego (do 22.05.2021r.) oraz posiada ważne ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNW (do 01.01.2022r.)

 1. Cena wywoławcza pojazdu:

1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód:

Samochód można oglądać na „Bazie” Urzędu Gminy w Wieliczkach do dnia 18 lipca 2021 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr 87 621 90 65.
Osoba do kontaktu – Emilia Kozłowska.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Wieliczki,
ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A200” oraz „Nie otwierać przed godziną 1015 dnia 19.07.2021 r.”. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego pod adresem ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki –sekretariat.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. o godz. 1015 w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Wieliczkach.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

 1. Informacje dodatkowe:
 • Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Emilia Kozłowska w godzinach pracy Urzędu, nr tel. 87 621 90 65, e-mail.: e.kozlowska@wieliczki.pl
 • Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży wg załączonego wzoru – zał. nr 2.
 • Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Gminy Wieliczki Bank Spółdzielczy w Olecku oddział Wieliczki:
  60 9339 0006 0020 0200 0260 0001 w terminie 7 dni  po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w terminie.
 • W przypadku niewpłacenia ofertowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 • Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Zał. 1 – Oferta

Zał. 2 – Umowa