Wójt Gminy Wieliczki

ogłasza w dniu 02 marca 2021 roku ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego Polonez Caro 1,6 stanowiącego

własność Gminy Wieliczki.

Nazwa sprzedającego :

Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Marka, typ, model pojazdu: Polonez Caro 1,6

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr rejestracyjny: OTR 2360

Rok produkcji: 2000

Numer silnika: CE 0460768

Pojemność skokowa i moc silnika: 1598 cm³, 56 kW /paliwo-benzyna/.

Nr fabryczny VIN: SUPB01CEHYW1169868

Data ważności badania technicznego: brak,/wynik badania technicznego z uwagi na zły stan

techniczny samochodu – negatywny/.

Ubezpieczenie OC i NNW: od 22.01.2021 r. do 21.01.2022 r.

Masa własna samochodu: 1160 kg.

Maks. masa całkowita: 1560 kg.

Stan licznika: 296136 potwierdzony dokumentami.

Cena wywoławcza 950,00 zł brutto / wartość samochodu ustalona z rozeznania

cenowego rynku /.

Opis przedmiotu przetargu:

  • Pojazd od dnia zakupu użytkowany jest w Urzędzie Gminy w Wieliczkach. Pojazd wymaga napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia oraz zawieszenia, a także innych zespołów i układów pojazdu. Stwierdzone usterki i ich kategorie wymieniono w zaświadczeniu o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu. Zaświadczenie do wglądu w Referacie Gospodarczym Urzędu Gminy
    w Wieliczkach . Pojazd był cały czas garażowany.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2021 roku o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53.
  • Wadium w wysokości 100 złotych należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 19.03.2021r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w określonym wyżej terminie wadium i osobiste uczestnictwo, a w dniu przetargu okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.

W przypadku uczestniczenia w przetargu poprzez pełnomocnika, osoba ta powinna posiadać potwierdzone notarialnie stosowne pełnomocnictwo.

Na druku wpłaty wadium należy wpisać ,,Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Polonez Caro ’’.

Minimalne postąpienie zostanie ustalone przez komisję przetargową w dniu przetargu.

Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane i brane pod uwagę.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę pojazdu zobowiązany jest w terminie 2 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wieliczki.

Jeżeli oferent, który wygrał przetarg, nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Wieliczki odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje w kwestii przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, lub telefonicznie 87 621 90 65.

Samochód można oglądać na Bazie Urzędu Gminy w Wieliczkach przy ul. Jeziornej 7, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Wieliczkach.

Kontakt: tel. 87 621 90 65.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński