Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych na zajęcia realizowane z projektu „Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Numer projektu RPWM.02.01.00-28-0068/16.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następującego sprzętu i pomocy dydaktycznych na dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowane w ramach projektu „Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki”
  w Przedszkolu Samorządowym w Wieliczkach oraz w Filii w Cimochach w następującym zakresie:
 3. a) CZĘŚĆ 1 – zakup sprzętu, krzesełek, łóżeczek i pościeli przedszkolnej – parametry opisane w zał. nr 2;
 4. b) CZĘŚĆ 2 – zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – parametry opisane w zał. nr 3;
 5. c) CZĘŚĆ 3 – zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne – parametry opisane w załączniku nr 4;
 6. d) CZĘŚĆ 4 – zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia socjoterapeutyczne – parametry opisane w zał. nr 5;
 7. e) CZĘŚĆ 5 – zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – parametry opisane w zał. nr 6;
 8. f) CZĘŚĆ 6 – zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – parametry opisane w załączniku nr 7.
 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w przypadku dostawy sprzętu/pomocy dydaktycznych nie będących pozycjami książkowymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w takim wypadku pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, cechach użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych.
 10. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
 11. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania
  w placówkach oświatowych.
 12. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych, producentów, autorów i wydawnictw w zamieszczonych
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez przedszkolaków.
 13. Zamówienie powyższego sprzętu i pomocy edukacyjnych jest związane z prowadzoną działalnością dydaktyczną
  w Przedszkolu Samorządowym w Wieliczkach oraz w Filii w Cimochach.
 14. Opisy znajdujące się w załącznikach zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.
 15. Dostawa produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.
 16. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 17. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem (w tym koszt transportu/dostawy do Zamawiającego).
 18. Każdy Wykonawca w ramach danej części może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie elementy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
 19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 20. Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowej
  i zgodnej z przepisami realizacji usługi oraz dostawy zamówienia.
 21. Płatność zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT.
 22. KRYTERIA OCENY OFERTY:
  1. Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych – parametry produktów zaoferowanych do sprzedaży. Oferty, z których jakikolwiek produkt nie będzie spełniać minimalnego standardu opisanego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  2. Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących kryteriów: Zaproponowana cena – 100%. Ocena zaproponowanej ceny została przeliczona na punkty według wzoru – cena najniższa/ cenę badaną x 100.
  3. Termin dostawy: do 21 dni od podpisania umowy.
  4. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do 12 grudnia 2017 r. do godz. 30 na wzorze stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1-7 zapytania.
  5. Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):
 23. w formie pisemnej na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach, ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki
 24. za pośrednictwem faksu na numer: 87 521 42 36
 25. za pośrednictwem poczty elektronicznej – bos@wp.pl.

O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty poprzez pocztę elektroniczną, a także zamieści ogłoszenie na stronie internetowej www.wieliczki.bipgmina.pl i na www.spwieliczki.edupage.org.

CAŁOŚĆ ZAPYTANIA I ZAŁĄCZNIKI