Zapisy na kolonie dla dzieci rolników

Rozpoczynają się zapisy na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku.

Wypoczynek odbędzie się w trzech turnusach:

  • turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu w terminie 06.07.2018 – 16.07.2018.
  • turnus – Wypoczynek odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym ” Lider” w Lesku ul; Jana Pawła II 18 w terminie 14.08.2018 – 24.08.2018. ( Bieszczady)
  • turnus – Wypoczynek odbędzie się w Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie 18.08.2018 – 28.08.2018.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego urodzone po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia: całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 20.06.2018 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału w wypoczynku dla dzieci, których rodzice nie opłacają KRUSU ze 100% odpłatnością ( 1200,00zł).

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2018”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667, 876194550, 876194534 ), informacje i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).