Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

 

Lp. Nr geod. Pow. m2 Położenie Opis nieruchomości Cena w zł Koszt dokumentacji w zł Uwagi
1. 103 4900 Sobole Budynek mieszkalny o pow. 37,35 m2 i gospodarczy (użytkowy) o pow. 108,00 m2 w Sobolach 6 na działce nr 103 o pow. 0,4900 ha 35 890,00

 

700,00 KW OL1C/00013877/3

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 oraz ust. 6-6b o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie do 15 listopada 2018r.

 

Wieliczki, dnia 28 września 2018r.