Ogłoszenie o przetargu

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)

 

WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza, że dnia 15 października 2020r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 91477/270072  w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki oznaczonej nr geod. 438/3 o pow. 0,1195 ha.

Cena wywoławcza – 2.150,00 zł.

Wadium w wysokości  200,00 zł.

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00022246/7.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 12 października 2020 roku nastąpiło uznanie konta Urzędu Gminy.

 W przetargu mogą brać udział osoby, które spełnią następujące warunki:

1) wniosą w gotówce wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach  w wyznaczonym terminie

2) złożą do dnia 12 października 2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wieliczkach:

– aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów na działkę Nr  438/5

– aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów na działkę Nr  438/6

– aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów na działkę Nr  438/7

– aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów na działkę Nr  438/8

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach w dniu 14 października 2020r.

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczystoksięgowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (pokój nr 7) lub telefonicznie (0-87) 621-90-60 lub 621-90-64.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Cimochy, stronie internetowej Urzędu – www.wieliczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – wieliczki.bipgmina.pl

 

WÓJT GMINY WIELICZKI

/-/ JAROSŁAW WIESŁAW KUCZYŃSKI