OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)

WÓJT GMINY WIELICZKI

o g ł a s z a, że dnia 15 listopada 2019 roku o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach przy ul. Lipowej 53, 19-404 Wieliczki odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Wieliczki położonej w miejscowości Wieliczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. 205/7 o pow. 0,4102 ha objętych księgą wieczystą Nr KW OL1C/00038435/4.

 

                 Cena wywoławcza  –  32.060,00 zł.

 

                     Wadium w wysokości  –  3.200,00 zł.

 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług       (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.) zbycie nieruchomości w niniejszym przetargu jest zwolnione od podatku VAT.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Z uwagi na fakt że są to nieruchomości rolne do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1362).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna               z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie           o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny                 w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Olsztynie) wyrażoną                  w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości,      z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Wadia do przetargów w formie pieniężnej podanej wyżej wysokości należy wnieść                       na rachunek bankowy:  BS OLECKO O/WIELICZKI 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 z zaznaczeniem numeru nieruchomości w terminie do dnia  08 listopada 2019r.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów czynności notarialnych i opłat sądowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a     w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających                w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy przedłożyć zgodę małżonka na nabycie nieruchomości

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                               w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-64 .

 

 

Wieliczki, dnia 03 października 2019r.