Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłosiło  nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc przyznawana będzie  na trzy rodzaje operacji z zakresów wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” w ramach celu ogólny nr 1: Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023r. Cel szczegółowy 1.2 to: Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego, zaś przedsięwzięcia LSR to: Rozwój przedsiębiorczości w obszarze produktu i przetwórstwa lokalnego (1.2.1) i Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych (1.2.2).

Nabór 1/2020 dotyczy przedsięwzięcia 1.2.1, zaś zakresu operacji w tym naborze to: tworzenie lub rozwój inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji , przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Nabór 2/2020 dotyczy przedsięwzięcia 1.2.2, zaś zakres operacji to: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu.

Nabór nr 3/2020 również dotyczy przedsięwzięcia 1.2.2. w zakresie: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie usług turystycznych.

Treść ogłoszeń o naborze i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO