Obsługa bankowa

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieliczki opublikowano zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej.

http://wieliczki.bipgmina.pl/wiadomosci/10148/wiadomosc/444352/zapytanie_ofertowe_na_prowadzenie_obslugi_bankowej_

Poniżej treść zapytania:

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczki

w okresie od dnia 11.12.2018 r. do 10.12.2021 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Wieliczki

Adres: ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

Tel. 87 6219069,

faks 87 5214277,

e-mail: sekretariat@wieliczki.pl,

Dane dotyczące Zamawiającego znajdują się na stronie: www.wieliczki.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wieliczki oraz jej jednostek organizacyjnych.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

– Urząd Gminy Wieliczki,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach.

W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:

 • otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
 • generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
 • wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
 • możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
 • potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 • realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 1430 realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
 • dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
 • możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
 • możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
 • zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
 • przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
 • możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Wieliczki na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Wieliczki.
 • udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
 • wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
 • inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług
i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej

 • Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
 • Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Wieliczki i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

 • Wykonawca posiadał oddział, filię lub punkt kasowy na terenie gminy Wieliczki. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Wieliczki Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę na terenie gminy Wieliczki.
 • Wykonawca nie będzie pobierał:
  1. innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
  2. prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
  3. prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
  4. prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
  5. prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
  6. prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
  7. prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
  8. prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych
  9. innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
 • Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Wieliczki i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
 • Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 – 4 – usługi bankowe.

 • Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin obowiązywania umowy: od dnia 11 grudnia 2018 r. do dnia 10 grudnia 2021 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności bankowej,
 • posiadają siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy położony na terenie gminy Wieliczki lub którzy utworzą filię lub punkt kasowy na jej terenie.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 • formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1),
 • formularz cenowy (załącznik nr 2),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
 • zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe,
 • oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym położonym na terenie gminy Wieliczki,
 • projekt umowy spełniający wymagania stawiane w pkt II niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Oferta niezawierająca wymaganych załączników lub niespełniająca stawianych wymagań zostanie odrzucona.
 2. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko: Skarbnik- Wiesława Dowejko

tel. 87-6219069  e-mail: skarbnik@wieliczki.pl

w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:

Nazwa kryterium Waga

Punkt 1 i 2 formularza cenowego                                                                               20 pkt

Punkt 3 do 6 formularza cenowego                                                                           30 pkt

Punkt 7 i 8 formularza cenowego                                                                               30 pkt

Punkt 9 formularza cenowego                                                                                    20 pkt

Razem                                                                                                                    100 pkt 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 i 2 zał. Nr 2 – Formularza cenowego Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 20 pkt. = liczba pkt. 0 – 20 pkt.

 

Cena zamówienia zgodnie z pkt 3 do 6 zał. Nr 2 – Formularza cenowego Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 30 pkt. = liczba pkt. 0 – 30 pkt.

 

Cena zamówienia zgodnie z pkt 7 i 8 zał. Nr 2 – Formularza cenowego Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 30 pkt. = liczba pkt. 0 – 30 pkt.

 

Cena zamówienia zgodnie z pkt 9 zał. Nr 2 – Formularza cenowego

 

Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 20 pkt. = liczba pkt. 0 – 20 pkt.

 

Razem 0        – 100 pkt.

 

 • Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy ” (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wieliczki w okresie od 11 grudnia 2018 roku do 10 grudnia 2021 roku” na adres zamawiającego:

Urząd Gminy Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 – Sekretariat w terminie do dnia 26 listopada 2018 roku do godz. 10:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie z ważnych przyczyn.

 1. Załączniki

Załączniki stanowiące integralną część zapytania:

1) formularz ofertowy,

2) formularz cenowy.

Załączniki do pobrania na BIP Gminy Wieliczki