Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

 INFORMACJA – nowe zasady gromadzenia odpadów

W związku ze zmianą ustawy o czystości i porządku na terenie gminy z dniem 1 stycznia 2020r. również  na terenie naszej gminy zmienią się zasady gospodarki odpadami. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zbierania w sposób selektywny w pojemnikach lub workach odpadów powstających na terenie nieruchomości wg zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczki. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do selektywnego zbierania i przekazywania jednostce wywozowej następujących rodzajów odpadów komunalnych:

  • papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – gromadzonych w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
  • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach – gromadzonych w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
  • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – gromadzonych w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady „bio”) – gromadzonych w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;
  • popiół – gromadzony w workach lub pojemnikach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół.

Odpady pozostałe po segregacji (zmieszane),  których nie możemy zakwalifikować do wyżej wymienionych frakcji gromadzimy w pojemnikach (workach) koloru czarnego z napisem „Zmieszane”.

Zebrane selektywnie odpady wymienione  wyżej, jak również odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wykładziny, dywany, tekstylia i odzież, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i opakowania po lekach, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, żarówki, świetlówki, lampy LED, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, pojemniki opróżnione i zawierające: chemikalia, farby, oleje i lakiery w oryginalnych opakowaniach można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olecku.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zostanie zastosowania wobec niego podwyższona stawka opłaty, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość do czterokrotności stawki odpłaty za odpady zbierane selektywnie.

Od nowego roku obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji, wobec czego właściciele nieruchomości będą zobowiązani do wypełnienia i przedłożenia w gminie nowej deklaracji.

Wzór deklaracji będzie do pobrania ze strony BIP (w zakładce „gospodarka odpadami” )  lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 2. Na stronie BIP dostępny będzie również nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Wieliczki ( z chwilą jego wejścia w życie).