List posła Krzysztofa Jurgiela

List posła Krzysztofa Jurgiela

Krzysztof Jurgiel,  Poseł na Sejm RPi Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość skierował na ręce Wójta poniższy list.

Szanowny Panie Wójcie!

Przypominamy dzieło Konstytucji 3. Maja, zapisane w dziejach naszej Ojczyzny złotymi zgłoskami. Dla wszystkich pokoleń Polaków stała się symbolem naprawy ustroju państwa oraz poprawy sytuacji społecznej mieszczan i chłopów. Znakiem zwycięstwa i troski o dobro wspólne nad przejawami anarchii, prywaty oraz wybujałej szlacheckiej wolności, którą wykorzystywały sąsiednie państwa do realizacji zaborczych planów.

Obóz patriotyczny doprowadził do uchwalenia Ustawy Zasadniczej, aby zlikwidować zgubne dla interesów państwa liberum veto. Aby ustanowić monarchię konstytucyjną, jako gwaranta silnych i odpowiedzialnych przed narodem rządów. Niestety, aktywność zdrajców – popleczników Rosji i Prus – którzy błagali w Petersburgu i Berlinie o interwencję, doprowadziła do przekreślenia ideałów Konstytucji. Doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej.

Jakkolwiek rozbiory zniszczyły dzieło obozu patriotycznego, to jednak w znaczeniu moralnym, Konstytucja 3. Maja jest powodem do dumy. Świadczy o mądrości Polaków, którzy potrafią zadbać o pomyślny rozwój Ojczyzny. W ciężkich, nieszczęśliwych czasach zaborów, dzielni patrioci – w walce zbrojnej i pracy organicznej – kierowali się ideałami Konstytucji 3. Maja. Była ona jak płonąca pochodnia w mrokach niewoli; rozświetlała drogi prowadzące do odzyskania niepodległości w Listopadzie 1918 roku. Konstytucja Marcowa 1921 roku nawiązywała wyraźnie do Trzeciomajowej: zaczynała się podobnie: „W imię Boga Wszechmogącego…”.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja społeczność Gminy Wieliczki symbolicznie, ale jakże wymownie, upamiętnia lOO.Iecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej jest tym aktem, który każe mi podkreślić, jak bardzo ważna i święta dla Państwa jest wolna i niepodległa Polska. W jej intencji płynęły szczere modlitwy podczas Mszy w tutejszym kościele.

Przekazuję słowa uznania i szacunku Panu Wójtowi, samorządowi oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Wieliczki. Niech ten trwały znak pamięci o Wielkim Jubileuszu Polski pozostanie też trwałym wyrazem patriotyzmu całej wspólnoty lokalnej. Tej Waszej małej ojczyzny.

Wierzę, że uczynimy Polskę krajem dobrze urządzonym i rządzonym, z silną gospodarką oraz konkurencyjnym rolnictwem. Zadbamy o nasze narodowe interesy w zjednoczonej Europie, bez lęku i kompleksów wobec dominujących państw UE. Zabezpieczymy suwerenność i wolność decydowania o polskich sprawach.