Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

UWAGA Oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r.
można składać do 19 czerwca 2019 do godziny 14.00


WÓJT   GMINY  WIELICZKI

 działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. , poz.688) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2018r..

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

 Konkurs obejmuje następujące zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2019r. w formie wsparcia :

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zajęć i  zawodów z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  – „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

 Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych. 

 • Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego  poprzez organizację imprez lokalnych, festynów wiejskich integrujących społeczności lokalne i podtrzymujące tradycje narodowe dla dzieci młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności festynów i turniejów.

 Kwota przeznaczona na realizację zadania – 2.000 złotych.

  W 2018r. na realizację podobnych zadań przeznaczono w budżecie Gminy kwotę   3.500,00 zł.

 Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

 O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r.  poz.688). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

 Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia  19 czerwca 2019r.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 15.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Zasady składania ofert: 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, o jakim mowa w pkt 4.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.”
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

– termin i miejsce realizacji zadania,

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

     – informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w  zakresie, którego dotyczy zadanie,

–  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

– informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej i

finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,

– wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 1. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań   z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2018r.  poz.2057).

 

Tryb rozpatrzenia ofert: 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.

 

 

Wójt Gminy
Jarosław  Kuczyński

Wieliczki, 28 maja 2019r.