Informacja o przyznaniu dotacji

I N F O R M A C J A

  Informuję, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zajęć i zawodów z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  pod tytułem  „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną” dotację w wysokości  1.500 złotych otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Wieliczkach „Super Babki”.

  W wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego  poprzez organizację imprez lokalnych, festynów wiejskich integrujących społeczności lokalne i podtrzymujące tradycje narodowe dla dzieci młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności festynów i turniejów dotację otrzymały:

  •  Koło Gospodyń Wiejskich w Wieliczkach „Super Babki” w wysokości 500 złotych;
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Cimochach „Cimoszanki w wysokości 500 złotych;

Wójt Gminy
/ – / Jarosław Kuczyński