INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GMINIE WIELICZKI

Szanowni Mieszkańcy, bezpieczeństwo Waszych danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie.  W związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych),
chcemy wyjaśnić w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zależy nam, aby zasady, którymi kierujemy się w tym względzie, były jasne i zrozumiałe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Wieliczki z siedzibą przy ul. Lipowej 53, 19-404 Wieliczki, nr tel.: 87 621-90-60, adres e-mail: sekretariat@wieliczki.pl
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 621 90 67 lub adresem e-mail: iod@wieliczki.pl
 1. Cel przetwarzania. Gmina Wieliczki może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, gdyż szereg ustaw nakłada na Gminę Wieliczki obowiązki, które dotyczą mieszkańców. W celu wykonywania tych zadań Gmina musi mieć dostęp i wykorzystywać niektóre dane osobowe Mieszkańców i klientów.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  –    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie;
  –    Wojewoda Warmińsko-Mazurski;
  –    Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  –    Starosta Powiatowy w Olecku;
  –    Policja, Prokuratura, Sądy;
  –    inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Jak przetwarzamy dane, czas przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Gminę w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Wieliczki, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  –  dostępu do treści danych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  –  sprostowania danych (art. 16 RODO);
  –  usunięcia danych (art. 17 RODO), przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Gmina przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  –  ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  –  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), nie dotyczy to jednak przypadków, w których Gmina posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  – cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody) w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano jej cofnięciem.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Gminę Wieliczki Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy Wieliczki