Ładowanie…

Projekt „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Wartość projektu:
834 555.00 ZŁ

Kwota dofinansowania:
709 371,75 ZŁ

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 11 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Wieliczki oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w UG.

Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (3 usługi zapewniające interakcję dwustronną oraz 8 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą częstozałatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych (SI) w UG i modernizacją infrastruktury sieciowo–sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację SI UG, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców. SI wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. interoperacyjności wskazane w przepisach prawa i wytyczne WCAG2.0 w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych.

Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP „Cyfrowy region” RPO WiM, ponieważ całości opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: wdrożenie SI w UG i zakup niezbędnego sprzętu. Wykorzystanie tych technologii będzie służyć osiągnięciu celów projektu: cyfryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększeniu dostępności usług publicznych przez udostępnienie ich drogą elektroniczną. Ww. cele są z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM. Cel osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM będzie realizowany w ramach projektu bezpośrednio poprzez zwiększenie podaży publicznych e-usług.

CELE PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wieliczki. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Wieliczki poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
  2. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wieliczki poprzez: (a) umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną, (b) udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

Cele projektu są zbieżne z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM określonym jako „zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne”. Oś priorytetowa „Cyfrowy region” w ramach RPO WiM realizuje cel tematyczny „zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK” (określony w artykule 9 punkt 2 „rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”), a w jego ramach – priorytet inwestycyjny „wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia” (określony w artykule 5 punkt 2 podpunkt c „rozporządzenia w sprawie EFRR”). Cel osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM będzie realizowany w ramach projektu poprzez rozbudowę i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających procesy wewnętrzne w Urzędzie Gminy i udostępniających e-usługi.
Zgodnie z powyższym realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu specyficznych dla RPO WiM w ramach osi priorytetowej „Cyfrowy region”:
• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – w ramach projektu zostanie wykonanych 1,89% wartości wskaźnika [(11/580) x 100%]. Poprzez zgodność z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region”, cele projektu są także zbieżne z celami szczegółowymi działania w ramach tej osi priorytetowej, wskazanego w „Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” – Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu dla Działania 3.1:

• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – w ramach projektu zostanie wykonanych 1,89% wartości wskaźnika [(11/580) x 100%],

• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: w ramach projektu zostanie wykonanych 0,83% wartości wskaźnika [(3/360) x 100],

• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: w ramach projektu zostanie wykonanych 3,63% wartości wskaźnika [(8/220) x 100].

Modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu – zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pozwoli władzom Gminy na uruchomienie dalszych działań w projekcie – wdrożeń systemów podnoszących wydajność pracy w jednostce i umożliwiających lepszą obsługę interesantów. Zakup i wdrożenie oraz modernizacja systemów back-office (systemy dziedzinowe, system elektronicznego obiegu dokumentów) pozwolą pracownikom Urzędu na automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminowanie pomyłek, redukcję obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami prowadzącą do poprawy jakości pracy. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwienia sprawy oraz stworzą podstawy dla udostępnia możliwości załatwiania spraw przez Internet. Z punktu widzenia władz Gminy działania spowodują poprawę wydajności pracy i redukcję kosztów funkcjonowania Urzędu.
Zakup i wdrożenie oprogramowania front-office (CPeUM), opracowanie i wdrożenie e-usług na ePUAP oraz modernizacja strony www Urzędu pozwolą mieszkańcom na korzystanie z usług publicznych w dogodnym czasie i dowolnym miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Ma to szczególne, oczywiste znaczenie dla mieszkańców niepełnosprawnych. Dla pracowników urzędu oznacza to zmniejszenie obciążenia żmudnymi czynnościami związanymi z obsługą dokumentów papierowych (rejestracja, wprowadzanie danych z tych dokumentów do wielu systemów). Możliwość obsługi interesanta przez Internet oznacza dla władz gminy mniejsze koszty funkcjonowania jednostki (koszty wydruków, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej).

Ładowanie…
Ładowanie…