Apel do mieszkańców o właściwe segregowanie odpadów

Apel do mieszkańców o właściwe segregowanie odpadów

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z poniższymi zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Z informacji (również dokumentacja fotograficzna) przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Wieliczki (MPO Białystok) wynika, że w wielu gospodarstwach domowych nienależycie segregowane są odpady komunalne. Nieczystości które powinny trafiać do worka na odpady zmieszane często znajdowały się w pojemniku na odpady selektywne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy naszej gminy mają możliwość oddawania śmieci zebranych selektywnie bądź nieselektywnie, w zależności od tego co określi w swojej deklaracji.

Zaznaczam, że osoby które w złożonych deklaracjach określiły chęć prowadzenia właściwej segregacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym ponoszą znacznie niższe opłaty.

W związku z powyższym PRZESTRZEGAM – iż w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, a w szczególności znalezienia odpadów zmieszanych w pojemnikach na odpady selektywne, Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),  naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Zwracam uwagę, że dalszy brak segregacji odpadów spowoduje konieczność wykonania korekty deklaracji. Kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wzrosnąć nawet o ponad 100%.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

Dodatkowo każdy mieszkaniec naszej gminy może nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olecku odpady komunalne różnego pochodzenia.

Ponadto zwracam szczególną uwagę, że nie mogą Państwo pozbywać się odpadów powstających na swoich posesjach w niedozwolony sposób. Niedopuszczalne jest palenie śmieci oraz wywożenie ich w jakiekolwiek miejsca ponieważ tylko pojemniki do ich zbierania są dla nich docelowe. Takie działania są zabronione gdyż stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi, podlegają karze.

    W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, oraz o stosowanie się do wytycznych związanych z selekcją odpadów – leży to w interesie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

    W przypadku zlekceważenia niniejszych zaleceń zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie od Państwa tego obowiązku oraz pociągnięcie do odpowiedzialności.

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 87 621-90-60 wew.72 .

Wójt Gminy Wieliczki
Jarosław Kuczyński