Aktywizacja osób młodych – pozyskiwanie wsparcia finansowego

Aktywizacja osób młodych – pozyskiwanie wsparcia finansowego

Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r. do 31.03.2021r.

Całkowita wartość projektu w 2020 roku wynosi 1.157.870,36 zł, z czego:

– dofinansowanie ze środków EFS wynosi 975.853,14 zł,
– dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 182.017,22 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • bony na zasiedlenie; • prace interwencyjne.

W/w wsparcie udzielane będzie w sposób i na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt adresowany jest do min. 106 osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy,  w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako osoby bezrobotne, z zachowaniem minimalnego udziału:

 • osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osób z kategorii NEET (min. 60% uczestników projektu),
 • osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub o niskich kwalifikacjach (min. 20% uczestników projektu).

 Osoby w wieku 18-29 lat to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Za osoby z kategorii NEET uznaje się te, które łącznie spełniają trzy następujące warunki: Ø nie pracują (są zarejestrowane jako osoby bezrobotne);

 • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się: 

 • w przypadku osób do 25 lat – pozostające w bezrobociu (łącznie z czasem pozostawania bez pracy przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy) nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej – pozostające w bezrobociu (łącznie z czasem pozostawania bez pracy przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby posiadające wykształcenie na poziomie  do ISCED 3 włącznie, czyli osoby z wykształceniem podstawowym/niepełnym podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (do poziomu szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu oleckiego w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne).

Planowane efekty – projekt zakłada uzyskanie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 • minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) – 44%,
 • minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 59,5%.

 

Terminy          rekrutacji        uczestników    oraz     terminy           składania        wniosków
przez   podmioty
zainteresowane:

Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków publikowane na stronie http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności  i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

W trakcie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym otwartości na udział osób z niepełnosprawnościami. Uwzględniając zasadę równości szans kobiet  i mężczyzn, w procesie doboru osób do udziału w projekcie zapewnimy większościowy udział kobiet, jako grupy bardziej doświadczonej trudnościami w podjęciu zatrudnienia.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w oferowanych formach wsparcia, spełniające kryteria udziału w projekcie, powinny kontaktować się ze swoimi doradcami klienta  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku (pokoje numer 9, 10 oraz 12).

 1. Staże zawodowe i prace interwencyjne

Pracodawcy/przedsiębiorcy składają wnioski o organizację stażu/prac interwencyjnych  w odpowiedzi na informację o naborze wniosków publikowaną na stronie http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tych form wsparcia można uzyskać w pokoju nr 4 (parter budynku, drugie wejście) oraz pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 239 (staże zawodowe) i 87 520 30 78 wew. 237 (prace interwencyjne).

Dobór osób bezrobotnych do uczestnictwa w w/w formach wsparcia odbywać się będzie na bieżąco, po rozpatrzeniu wniosków pracodawców/przedsiębiorców.

 1. Szkolenia zawodowe

Osoby bezrobotne składają wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków publikowane na stronie http://olecko.praca.gov.pl  w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 242 (pokój nr 2).

 1. Bony na zasiedlenie

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 239 (pokój nr 4).

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne składają wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków publikowane na stronie http://olecko.praca.gov.plw zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji tej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 30 78 wew. 234 (pokój nr 3).