Uzależnieniom mówimy STOP

Weź udział w konkursie na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. „Uzależnieniom mówimy STOP”

Urząd Gminy Wieliczki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach ogłasza konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej dla szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliczki pod hasłem „Uzależnieniom mówimy STOP”.

Wszystkie dzieci i młodzież z terenu Gminy Wieliczki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Interpretacja tematu: „Uzależnieniom mówimy STOP” oraz technika plastyczna jest całkowicie dowolna. Zapraszamy do puszczenia wodzy wyobraźni oraz zaprezentowania swojego tematu.

Na prace plastyczne czekamy do 27 listopada 2019r.

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. „Uzależnieniom mówimy STOP”

 § 1 Organizator konkursu

Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy w Wieliczkach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Wieliczkach w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2 Cel konkursu

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień.
 2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z komputera i Internetu.
 3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z cyberprzemocą.

§ 3 Uczestnicy

 

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wieliczki.
 2. Prace mają mieć charakter indywidualny.

§ 4 Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z uzależnieniem od komputera i Internetu oraz cyberprzemocą.
 2. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 3. Ulotka może być wykonana dowolną techniką.
 4. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A4, składającym się na 2 lub 3 części.
 5. Tył ulotki w części ok. 1/3 powinien zawierać informację o tym kto jest autorem ulotki: imię, nazwisko, adres, telefon, klasa (bez nazwy szkoły)
 6. Konkurs trawa od 08 listopada 2019r. do 27 listopada 2019r.
 7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Wieliczkach              Lipowa 53, 19-404 Wieliczki (sekretariat) do dnia 27.11.2019r.
 8. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 9. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną ulotkę, która nigdy wcześniej nie była publikowana.

 $ 5 Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. Komisja oceniać będzie:
 • Profilaktyczny przekaz treści;
 • Zawartość merytoryczną;
 • Kreatywność, oryginalność i pomysłowość;
 • Formę estetyczną pracy.
 1. W ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu spośród wszystkich prawidłowo dostarczonych prac Komisja Konkursowa wyłoni autorów najciekawszych prac.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 3. O terminie wręczenia nagród każdy z uczestników zostanie powiadomiony listownie lub telefonicznie.
 4. Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako materiały profilaktyczne przez GKRPA w Wieliczkach.

§ 6 Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i korekt w ulotce.
 3. Prace nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora konkursu.
 4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora wieliczki.bipgmina.pl.