ROZEZNANIE CENOWE – ZABYTKI

ROZEZNANIE  CENOWE – ZABYTKI

ROZEZNANIE  CENOWE

dotyczące opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wieliczki reprezentowana przez Wójta Gminy – Jarosława Wiesława Kuczyńskiego

19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53, NIP 847 161 21 55, REGON 90671337

www.wieliczki.pl, wieliczki.bipgmina.pl

Nazwa i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie Programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Wieliczki, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r., poz.2067 z późn.zm.) – wersja papierowa 3 egz. + nośniki  elektroniczne. Zamówienie zostanie uznane za wykonane z chwilą uzyskania pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Forma złożenia oferty

Ofertę zawierającą szacunkowy koszt (cena netto i brutto) oraz termin wykonania  należy złożyć w terminie do dnia 12 listopada 2019r. w formie pisemnej (drogą pocztową) lub na adres e-mail: barbara.maslowska@wieliczki.pl

Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

Miejsce złożenia oferty w formie pisemnej:

Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, pokój nr 15

Tryb postępowania:   Rozeznanie cenowe

Osoba do kontaktu:  Barbara Masłowska – Sekretarz Gminy, telefon 89 621 90 62

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019r., poz.1843) i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 i 66 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (Dz.U. z 2016r., poz.380 z późn.zm.)

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Formularz oferty można pobrać ze strony BIP