Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

ZARZĄDZENIE  Nr  16/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 07 maja  2018r.

 w sprawie  ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych   w  2018 roku

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz.U.z 2018, poz. 450 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację  zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  – „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

 

2)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację imprez lokalnych, festynów wiejskich integrujących społeczności lokalne i podtrzymujące tradycje narodowe dla dzieci młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności festynów i turniejów.

  1. Zlecenie realizacji zadania (zadań) nastąpi w formie wsparcia poprzez  udzielenie dotacji na  dofinansowanie  realizacji zadania (zadań).
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 § 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY

Jarosław Wiesław Kuczyński

 

WÓJT GMINY WIELICZKI
działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. , poz.450 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 listopada 2017r.

ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

I. Konkurs obejmuje następujące zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2018r. w formie wsparcia :

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki – „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

2)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację imprez lokalnych, festynów wiejskich integrujących społeczności lokalne i podtrzymujące tradycje narodowe dla dzieci młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności festynów i turniejów.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 2.000 złotych.

W 2017r. na realizację podobnych zadań wydatkowano 3.000,00 zł.

II. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki i jej mieszkańców.

III. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia 29 maja 2018r.
2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 15.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

IV. Zasady składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, o jakim mowa w pkt 4.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.”
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
– szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
– termin i miejsce realizacji zadania,
– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w
zakresie, którego dotyczy zadanie,
– informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
– informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej
finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,
– wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.
4. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016r. poz.1300).

V. Tryb rozpatrzenia ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.

Wójt Gminy
Jarosław Kuczyński

Wieliczki, 07 maja 2018r.