ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu 87 739 18 73, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informację pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc.

Grafika z zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA OSOBIŚCIE ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY, A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH Z ICH UPOWAŻNIENIA APLIKANT ADWOKACKI LUB APLIKANT RADCOWSKI.

 • Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 793 18 73
 • Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) zarzad@powiat.olecko.pl
 • Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.
 • Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach (ul. Lipowa 53) od poniedziałku do piątku.

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy,
kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy), polega na:

 1. poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
 2. wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub,
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Baner z informacją kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.